Ljungbyrpg

Riks policyprogram

Riksförbundet PensionärsGemenskap
POLICYPROGRAM i samhällsfrågor 2021

Innehåll
RPG:s policyprogram i samhällsfrågor
RPG
Ändamålsparagraf i RPG:s stadgar
Värdegrund
RPG och inflytandet
Pensionärsråd
Välfärd för alla
Vård och omsorg
Övergripande
Äldreomsorg
Psykisk ohälsa och demens
Läkemedel
Munhälsa
Kost
Ofrivillig ensamhet
Vård i livets slutskede
Ekonomi
Bostäder
Välfärdsteknik
Arbetsliv
Äldres hälsa

RPG:s policyprogram i samhällsfrågor
Syftet med policyprogrammet är att ge RPG:s förtroendevalda och medlemmar stöd var RPG
står i viktiga samhällsfrågor. Några områden är övergripande och kräver påverkan under lång
tid för att förverkligas medan andra områden är aktuella under en kortare tid.
Policyprogrammet uppdateras kontinuerligt i takt med samhällsutvecklingen.
RPG
RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap, bildades som riksorganisation 1974. G:et i RPG
står för gemenskap som är grunden i RPG. Vid bildandet betonades också vikten av att RPG ska ta till
vara pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor. RPG:s verksamhet och vilar således på
gemenskap och påverkan. Högsta beslutande organ är RPG:s riksstämma där medlemmarna i
demokratisk anda beslutar i för RPG viktiga övergripande frågor.
Ändamålsparagraf i RPG:s stadgar
Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG är en ideell och partipolitiskt obunden
pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres rätt
och villkor och är öppen för alla. RPG:s verksamhet syftar till opinionsbildning i för
pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande aktiviteter och
gemenskap.
Värdegrund
RPG har sin grund i kristna värderingar och vi värnar alla människors lika värde. Varje
människa är unik och ska behandlas med respekt. I den kristna grundtanken finns nyckelord
som nåd, förlåtelse och försoning. Jämlikhet och jämställdhet är grundläggande. Ekumenisk
gemenskap framhålls.
RPG och inflytandet
RPG deltar tillsammans med övriga pensionärsorganisationer i regeringens
pensionärskommitté som leds av ansvarigt statsråd. Med uppdraget som ledamot i
regeringens pensionärskommitté följer överläggningar med ansvariga företrädare för olika
departement och utredare. RPG deltar även i centrala myndigheters samrådsorgan,
exempelvis inom Socialstyrelsen, Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Statens
Tjänstepensionsverk, IVO med flera.
Pensionärsråd
I flertalet kommuner, stadsdelsnämnder och regioner finns pensionärsråd, vanligen
benämnda med förkortningarna KPR, RPR och CPR. Råden representerar en frivillig
samverkansform som kan se olika ut. RPG verkar för att kommunala pensionärsråd blir ett
lagkrav i alla kommuner.
Vanligen utser kommunen eller regionen ledamöterna i pensionärsråden. Dessa består dels
av politiker och/eller chefstjänstemän från berörda nämnder och styrelser, dels av
ledamöter som nominerats från pensionärsorganisationerna.
I reglemente till pensionärsråden anges vanligen att den pensionärsförening som nominerar
ledamöter tillhör en riksorganisation. Ledamot nominerad av RPG kan antingen vara
förenings- eller direktansluten medlem och företräder pensionärsorganisationen RPG.
Ledamoten företräder sålunda inte sig själv. I RPG ledamotens uppdrag ingår också att
återberätta vad som sägs från sammanträden i råden till RPG föreningens
ledning/medlemmar och vid behov till distrikt och förbundsstyrelse/kansli. RPG:s
förbundsstyrelse/kansli kan också begära in uppgifter från enskilda ledamöter i de olika
råden som i sin tur kan användas för att visa på eventuella missförhållanden till regering,
Socialstyrelsen m.fl. Även för att påverka i samhällsdebatten. RPG företräder medlemmarna
och lyfter för medlemmarna viktiga frågor.
RPG kan med den kristna rösten nå och påverka inom många nivåer i samhället.
RPG:s förbund uppmanar förtroendevalda i RPG att tacka ja till uppdrag i kommunala-,
regionala- och centrala grupper. Som RPG:s representant påverkar du beslut som rör
äldrefrågor, men kan också erbjuda stöd och vara samtalspartner till politiker som ska fatta
svåra beslut. RPG:s medlemmar har bred kompetens från ett långt yrkesliv. Kunskaper som
är värdefulla att ta till vara i samhället
Välfärd för alla
RPG verkar för:
• ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle fritt från rasism och diskriminering.
• ett samhälle med ett stort utbud av inkluderande mötesplatser för social och
kulturell gemenskap.
• ett hållbart samhälle med minskat klimatavtryck.
• ett samhälle utan digitalt utanförskap.
• ett samhälle där välfärden för alla äldre säkerställs och värnas.
Vård och omsorg
RPG verkar för:
Övergripande
• att kvalificerad vård av utbildad personal erbjuds i hela landet.
• att godtagbara kunskaper i svenska språket blir ett krav.
• att geriatrisk vårdkompetens erbjuds på alla vårdcentraler.
• att lyfta vikten av att möta existentiella frågeställningar inom vården.
• att äldre får en fast läkarkontakt i enlighet med patientlagen.
• att möjligheten till hembesök av läkare utvecklas och byggs ut.
• att åldersgränser tas bort i screeningprogram så att alla oavsett ålder kallas per
automatik och omfattas av avgiftsfrihet.
• att kristna församlingar tar ett gemensamt ansvar för uppsökande kontakter med
boende på SÄBO (särskilt boende) och i seniorboende.
• att fysisk aktivitet på recept prövas i större grad.
• att den enskilda individens integritet respekteras.
• att anhörigas situation uppmärksammas.
• att stöd och avlastning erbjuds.
• att samverkan mellan kommuner och regioner förbättras.
Äldreomsorg
• att den äldres behov prioriteras oavsett verksamhetens driftsform.
• att handläggning är rättssäker och trygg.
• att nationella minoriteters och andra större språkgruppers behov respekteras och
beaktas.
Psykisk ohälsa och demens
• att det finns fler mötesplatser för personer med psykisk ohälsa.
• att forskning utökas och bättre informationsspridning görs av olika typer av
demenssjukdomar.
• att anpassade demensboenden byggs ut och erbjuds i takt med efterfrågan.
• Att anhöriga erbjuds utbildning och avlastning.
Läkemedel
• att forskning om läkemedlens effekter på äldre utökas för säker användning och
dosering.
• att regelbundna läkemedelsgenomgångar genomförs.
Munhälsa
• att tänder ska ses som en del av kroppen och omfattas av högkostnadsskyddet.
• att uppsökande munhälsa i hemmet och övriga boenden erbjuds.
Kost
• att öka kunskapen bland personal som möter äldre om kostens betydelse samt hur
man upptäcker vätskebrist och undernäring hos äldre.
• att boenden och sjukhus serverar god och näringsriktig mat anpassade för äldre och
att dietist knyts till vården av äldre.
Ofrivillig ensamhet
• att stimulera och uppmuntra till en utvecklande gemenskap och mötesplatser mellan äldre
personer i RPG.
• att fler boenden byggs och erbjuds så att äldre kan finna gemenskap tillsammans.
• att äldres kompetens tas till vara i samhället
Vård i livets slutskede
• att personal utbildas i bemötande och arbetssätt inom den palliativa vården.
• att god smärtlindring erbjuds i livets slutskede.
• att existentiella frågor kan bemötas med kunskap och respekt.
• att brytpunktssamtal erbjuds under livets sista tid och tillsammans med anhöriga.
• att ingen äldre ska behöva dö ensam.
Ekonomi
RPG verkar för:
• att hela pensionssystemet ska ses över.
• att respektavståndet ökar; dvs det ska löna sig att arbeta.
• att premiepensionssystemet blir en del av socialförsäkringssystemet.
• att bostadstillägget höjs och att äldre ska kunna ha råd att bo i nybyggda bostäder.
• att verka för ett skattegynnat privat pensionssparande återinförs.
• att skatteklyftan mellan pensionärer och arbetstagare tas bort.
• att det i banker finns tillgång till personlig service och bankfack i hela Sverige.
• att grundläggande banktjänster som exempelvis kontanter och kontantuttag är
avgiftsfria och att staten ansvarar för att en rimlig kontanthantering finns i hela
landet.
Bostäder
RPG verkar för:
• att alla kommuner ska erbjuda olika typer av bostäder anpassade för äldre (trygghets-,
äldre- och seniorboende eller möjligheten att bo kvar i sitt eget hem).
• att valfrihet råder mellan olika boendeformer.
• att äldre som vill bo tillsammans ska kunna göra det oavsett boendeform.
Välfärdsteknik
RPG verkar för:
• att samhället erbjuder äldre och vård- och omsorgspersonal, utbildning i
användning av digital teknik.
• att välfärdsteknik är ett hjälpmedel och inte en ersättning för personal i vård- och
omsorg.
• att den personliga integriteten värnas och säkerheten stärks.
Arbetsliv
RPG verkar för:
• att äldres kompetens på arbetsmarknaden och i civilsamhället tas tillvara och
efterfrågas.
• att diskriminering av äldre upphör.
Äldres hälsa
RPG verkar för:
• att genom informationsspridning uppmärksamma äldres ökade alkoholkonsumtion
och dess skadeverkningar.
• att öka medvetenheten om att alkohol orsakar betydande sjuklighet och dödlighet
hos äldre
• att våld i nära relationer polisanmäls, utreds och lagförs.
• att våld i SÄBO utreds och förebyggs.
• att bidra till informationsspridning om hur fallolyckor kan minimieras. 70 000
personer uppsöker vården varje år med skador som relateras till fallolyckor.

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370