Ljungbyrpg

Stadgar

Riksförbundet PensionärsGemenskap Stadgar
antagna vid RPG:s riksstämma 25-26 maj 2018
§ 1 Förbundets namn
Förbundets namn är: Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG. Förbundets säte
är i Stockholm.
§ 2 Ändamål
Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG är en ideell och partipolitiskt obunden
pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres
rätt och villkor och är öppen för alla. RPG:s verksamhet syftar till opinionsbildning i
för pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande
aktiviteter och gemenskap.

§ 5 RPG-förening
RPG-föreningarna är förbundets grundorganisation och svarar för den lokala
verksamheten.
RPG-förening omfattar geografiskt område eller intresseområde såsom kyrka eller
församling, och har antagit RPG:s stadgar samt utsett styrelse och revisorer.
RPG-förening tillhör RPG-distrikt.
RPG-förening tillhör i förekommande fall även kommunförening.
Mom 1 RPG-förenings uppgifter
RPG-föreningar har bland annat följande uppgifter:
Verka för medlemmarnas gemenskap och trivsel.
Arbeta med påverkan och opinionsbildning.
Främja friskvård och kulturell verksamhet.
Verka för medlemsrekrytering och medlemsvård.
Stimulera och organisera ledarutveckling.
Om RPG-föreningen har mer eller mindre integrerad verksamhet med kyrka eller
församling kan överenskommelse upprättas mellan förening och kyrka eller församling
om hur man samarbetar.
Mom 2 Årsmöte
Årsmötet är högsta beslutande organ inom föreningen och hålls varje år före februari
månads utgång.
Kallelse ska utgå till föreningens medlemmar minst fyra veckor före årsmöte.
Föreningens styrelse kan vid behov kalla till extra årsmöte. I kallelsen anges vilka
ärenden som ska behandlas.
5
Vid årsmöte ska följande ärenden tas upp på dagordningen:
- Val av funktionärer för årsmötet: mötesordförande, sekreterare, två justerare och två
rösträknare.
- Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande.
- Fastställande av röstlängd.
- Fastställande av dagordning.
- Föredragning av verksamhetsberättelsen.
- Godkännande av verksamhetsberättelsen.
- Föredragning av resultat- och balansräkning.
- Föredragning av revisorernas berättelse.
- Fastställande av resultat- och balansräkning.
- Beslut om ansvarsfrihet.
- Beslut om medlemsavgift.
- Verksamhetsplan och budget.
- Beslut om antalet styrelseledamöter (minst fem inklusive ordförande).
- Val av föreningens ordförande för ett år.
- Val av övriga styrelseledamöter.
- Val av två revisorer och ersättare.
- Val av valberedning inklusive sammankallande.
- Behandling av inkomna förslag från styrelsen.
- Behandling av inkomna förslag från medlemmar.
Mom 3 Administrativt höstmöte
Om föreningen genomför administrativt höstmöte kan vissa frågor föras över till den
dagordningen, exempelvis förslag till medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för
det kommande året.
Kallelse ska utgå till medlemmarna minst fyra veckor före mötet och ange vilka
ärenden som kommer att behandlas.
Mom 4 RPG-föreningens styrelse
Mandattidens längd för styrelsen är två år och dessa väljs växelvis vartannat år.
Funktionerna vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare samt vid behov
utbildningsansvarig, medlemsansvarig och andra funktioner utses av styrelsen.
Styrelsen kan adjungera person för viss tid eller för viss uppgift.
Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med
hälften av de övriga styrelseledamöterna är närvarande. Vid minsta tillåtna antal ska
besluten vara eniga.
6
Styrelsens uppgift är att leda och ansvara för föreningens arbete, föra dess talan och
bland annat:
Förbereda och genomföra årsmöte.
Upprätta årsredovisning.
Verkställa av årsmötet fattade beslut.
Ansvara för den ekonomiska förvaltningen.
Ansvara för medlemsregister.
Verka för ökat medlemskap.
Verka för representation i och medverka till att representanter utses till
myndigheters och organisationers samrådsorgan.
Ansöka om bidrag.
Ansvara för arkivering.
Vid behov ska revisorerna och valberedning ges möjlighet att närvara vid
styrelsemöten.
Mom 5 Revision
Föreningens räkenskaper ska föras i överensstämmelse med allmänna
bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed. Föreningens
räkenskaper avslutas per kalenderår.
Räkenskaper, protokoll och övriga för revisionen erforderliga handlingar ska vara
överlämnade till revisor i god tid före årsmötet.
Mom 6 RPG-grupp
RPG-grupp kan bildas av medlemmar som av olika skäl inte har möjlighet att utse
styrelse och bör inte omfatta mer än 20 medlemmar.
RPG-grupp ingår i en RPG-förening och är en del av dess verksamhet, ekonomiska
förvaltning och revision.
Beslut om bildande av RPG-grupp bör i samråd med RPG-förening innehålla bland
annat följande uppgifter:
Gruppens ledning.
Former för verksamhet och samarbete mellan grupp och förening.
7
Mom 7 Upplösning av RPG-förening
Upplösning av RPG-förening kan ske först efter beslut i årsmöte. Innan sådant beslut
fattas ska samtliga medlemmar ha meddelats förslaget.
För upplösning av RPG-förening fordras minst två tredjedels majoritet av antalet
avgivna röster samt att beslutet fattas av två på varandra följande och protokollförda
årsmöten varav det ena ska vara ordinarie.
Inför beslut om upplösning ska RPG:s förbundsstyrelse och berört RPG-distrikt
skriftligen i förväg underställas ärendet innan beslut kan fattas.
Efter beslut om upplösning överlämnas RPG-förenings handlingar samt eventuella
tillgångar till RPG-distriktet.
Mom 8 Uteslutning av RPG-förening och RPG-medlem
RPG-förening eller medlem som uppenbart kränkt eller skadat RPG eller handlat i
strid med förbundets stadgar eller motarbetat de beslut som fattats av dess riksstämma,
förbundsstyrelse och/eller distrikt kan uteslutas ur förbundet av dess förbundsstyrelse.
Innan sådant beslut fattas, ska berörd RPG-förenings styrelse och i förekommande fall
RPG-distrikts styrelse yttra sig i ärendet.
Uteslutningsbeslutet kan av såväl medlem som RPG-förening överklagas till RPG:s
Riksstämma.Här skriver du din text...

Ljungby pensionärsförening RPG Mail: info@ljungbyrpg.se Tel: 070 32 99 370